Dit is de privacyverklaring van praktijk Eensgezind, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevensverwerking door Eensgezind.  

1. Definities

 • Privacyverklaring: deze privacyverklaring.
 • Gebruiker: iedere gebruiker van de website.
 • Cliënt: personen die zich aanmelden / zijn aangemeld met een hulpvraag bij Eensgezind. (Volwassenen, verzorger(s) en/of kind, ouder(s) en/of kind, leerling en/of (medewerkers van een) school).
 • Praktijk Eensgezind: Marije Daalhuizen, Vlierboomstraat 485, 2564 JE Den Haag, info@praktijkeensgezind.nl
 • Website: de website onder www.praktijkeensgezind.nl
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die op 25 mei 2018 in werking zal treden

2. Algemeen

Eensgezind respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Ik vind het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat ik me in alle gevallen houd aan de eisen die de AVG stelt.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Eensgezind uw gegevens overeenkomstig aan deze privacyverklaring gebruikt.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van praktijk Eensgezind.

3. Persoonsgegevens en onze dienstverlening

Ik gebruik alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die ons een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over diensten aan te vragen en/of een aanmelding voor een dienst te doen.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Eensgezind kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan me hebt verstrekt. Eensgezind kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam van cliënt en/of aanmelder.
 • Adresgegevens van cliënt en/of aanmelder.
 • Geboortedatum cliënt en/of aanmelder.
 • Geboorteplaats cliënt en/of aanmelder.
 • Telefoonnummers cliënt en/of aanmelder.
 • E-mailadres cliënt en/of aanmelder.
 • Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de aanmelding dan wel hulpvraag van de cliënt.
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Gezinssamenstelling van cliënt.
 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen /geobserveerd.
 • IP-adres ouders.
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan BLH.
 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet ik de administratieve- en medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens) van de cliënt en/of aanmelder vastleggen. De continuïteit en kwaliteit van de behandeling moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben naast mij ook mijn waarnemer en overige personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang tot de persoonsgegevens.

Indien een cliënt een leerling betreft wordt veelal de betreffende leerkracht en/of intern begeleider van de leerling op de hoogte gebracht van de overeenkomst en de voortgang van de behandeling. Indien dit niet gewenst is, dient u dit aan te geven bij mij.

 5. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Eensgezind verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te kunnen nemen met cliënt (telefonisch, schriftelijk of per e-mail).
 • Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het uitvoeren van onze diensten.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.

Eensgezind zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan hiervoor aangegeven.

6. Hoe lang bewaart Eensgezind persoonsgegevens?

Eensgezind bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van drie maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij BLH op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Cliëntdossiers worden op grond van onder andere de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) bewaard gedurende een periode van maximaal 15 jaar na sluiting van het dossier.

Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden -naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

7. Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt Eensgezind expliciet toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar heeft hij/zij toestemming van zijn/haar ouders of verzorger nodig om persoonsgegevens te verstrekken aan Eensgezind. Ouders of verzorgers kunnen te allen tijden de aan Eensgezind verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

8. Persoonsgegevens  

Voor het uitvoeren van mijn diensten worden persoonsgegevens van cliënt, aanmelder en/of betrokken derden opgevraagd door mij. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

9. Websites derden

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Eensgezind geen verantwoordelijkheid voor de omgang van uw persoonsgegevens door deze derden.

10. Gegevens verstrekken aan derden

Eensgezind zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door Eensgezind voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). Eensgezind heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Eveneens kan Eensgezind op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. De doorgifte van persoonsgegevens kan ook geschieden aan een medeverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden.

11. Geen commercieel gebruik van gegevens aan derden

Eensgezind stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

12. Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG. Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de gebruiker Eensgezind bereiken op info@praktijkeensgezind.nl

13. In kaart brengen website bezoek

Op de website van Eensgezind worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eensgezind gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

14. Google Analytics

Eensgezind maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Eensgezind in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Eensgezind te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden

15. Beveiligen

Eensgezind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eensgezind maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke digitale dossier. Deze gegevens zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Ik werk met veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van uw gegevens. Dit zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Het aantal personen dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is tot een absoluut minimum beperkt.

Neem contact op met praktijk Eensgezind via info@praktijkeensgezind.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eensgezind verzamelde persoonsgegevens.

www.praktijkeensgezind.nl is een website van Praktijk Eensgezind .

Eensgezind is als volgt te bereiken:
Adres: Vlierboomstraat 485, 2564 JE te Den Haag
E-mailadres: info@praktijkeensgezind.nl

16. Wijziging van deze privacyverklaring

Eensgezind behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring zijn voor het laatst gewijzigd in mei 2018.